Дистанционно обучение за Длъжностно лице провеждащо инструктаж по БЗР

Съдържание на онлайн обучението за длъжностно лице, провеждащо инструктажи

Дистанционно обучение за Длъжностно лице провеждащо инструктаж по БЗР

       Обучението по безопасност и здраве на труда не звучи особено разбираемо за никой, докато не се сблъскате с него и не ви се наложи да го преминете. Все пак лицето по инструктажи е една задължителна страна от функционирането на всяко предприятие правилно и безопасно. Инструктажите не са еднотипни и нуждата от тях е ежедневна и постоянна. Всичко това се изучава подробно по време на курса, който преминава всяко едно лице по инструктажите. Относно това дали има разлика между онлайн обучението и това с лектор, трябва да ви уверим, че такава няма. Това е по простата причина, че има наложени държавни изисквания, които гарантират минимум знания, както и регулират материала, който трябва да се изучава.

       И така онлайн обучението на длъжностното лице по инструктажите започва с основни правила за безопасност и оценка на риска, както и запознаване с нормативната база в България и рамките на Европейския съюз, която регламентира всички такива отношения. На базата на това длъжностното лице ще изпълнява своите задължения в съответствие със закона и без проблеми.

       Следва специфично обучение и разглеждане на всички видове инструктажи, които следва да се провеждат в процеса на работа. Те са няколко вида, но идеята им е една. Важно е за инструктиращия да предаде правилно всички послания за безопасност, но най-вече да изгради чувство за отговорност у всеки работник. Те трябва да знаят, че с полагане на подписа си в книгата за инструктажи, голяма част от отговорността се връща обратно към всеки от тях. В противен случай длъжностното лице никога няма да успее да се справи и да наложи правилата за безопасност, които трябва да се спазват от всички. Основните инструктажи са първоначален, на работното място, ежедневен, извънреден и периодичен. Всеки от тях има за цел да предпази от аварии и нараняване или да определи начин на поведение след като вече нещо се е случило така, че да се избегнат повече жертви и загуби.

        Важно е да се знае, че както всяка дейност, така и тази е съпроводена със съхранението на задължителна документация и нейното правилно съхранение. Тази част от работата е също толкова важна, колкото и другите компоненти. Неправилното съхранение на документация обезсмисля старанието в другите части на работата по инструктажите. Всяка дейност трябва да е описана документално и да се докаже по време на проверка и пред съответните органи, за да стане ясно, че процесът е последователен и разбран правилно.