Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Курс за длъжностно лице, ръководещо трудови процеси
Дистанционно обучение за длъжностно лице ,ръководещо трудовите процеси

Трудовият процес е онази дейност в рамките на дадена фирма, която най-ясно показва както моментното ѝ състояние, така и нивото ѝ на развитие и претенциите ѝ за професионално отношение към работниците и клиентите. Ръководенето на този процес е сложна задача с големи отговорности, затова то е разпределено между няколко души от екипа на организацията. Един от тях е длъжностното лице, ръководещо трудови процеси. Изискванията за този пост включват качества на личността като съобразителност и решителност, но на първо място в списъка е специализираният курс по темата. От него обикновено се възползват и хора, работещи на други позиции, като голяма част от тях преминават допълнително и курс по ЗБУТ. В следващите редове имате възможността да научите още за същността на обучението за длъжностно лице.

Две са институциите, които изискват длъжностното лице да има удостоверение за преминат курс. Това са Главната инспекция по труда и Камарата на строителите в България, като при втората засегнати са само фирмите, функциониращи в съответния сектор. Самото обучение трябва да се преминава задължително най-малко един път в рамките на две календарни години. Съдържанието му е внимателно подбрано и е насочено към детайлното запознаване с голям брой права, задължения и прийоми, свързани с упражняването на дейността. Обучаващите умело съчетават преподаването на фактологията с даване на полезни напътствия, знанието за които са натрупали в собствената си практика. Ето някои основни компоненти, заложени в плана за обучение: съдействие за спазването на правилата по безопасност и здраве; организация и поддържане на работното оборудване; оказване на съдействие за налагането на съвременни методики на работа. Както и при курса по ЗБУТ, тук също дистанционната форма на обучение се превръща в най-предпочитания начин за повишаване на компетенциите. При нея се отчитат следните предимства: практичност, комфорт, лесен достъп.

Длъжностното лице, ръководещо трудови процеси, е позиция, обвързана с множество ангажименти. Завършеният курс за този пост е ясен показател за нивото на професионализъм на изпълняващите тази роля в предприятието.