Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по БЗР и извънредния инструктаж

дистанционно обучение за длъжностно лице провеждащо инструктажи по БЗР

           Изискванията за безопасност на условията на труд са задължителни за всяка фирма, без значение нивото на риск при работата. Ето защо провеждането на инструктажи трябва да се спазва според министерските нареждания и приложимите наредби,които изискват ежегодно подновяване на обучението.

           Длъжностното лице е отговорник за всички тези неща, свързани с практическото провеждане на инструктажите и воденето на документация, която да ги официализира и да държи всичко в ред.

           Един особен вид инструктаж е извънредния. Както се подразбира и от самото име, имa специални условия и събития, които го опосредстват. Макар и да е много специфичен, той отново е отговорност на длъжностното лице, провеждащо инструктаж по БЗР.

           Преди да посочим събитията, които налагат провеждането и протоколирането на такъв инструктаж, трябва да се каже, че независимо колко години определено лице се е занимавало с безопасността на условията на труд, то трябва да премине специално обучение по ЗБУТ – независимо дали е on-line обучение или на място – и да пази и съхранява необходимия сертификат за проведеното дистанционно обучение.

           Извънредният инструктаж се налага най-вече, когато е възникнала производствена злополука. Много неприятна и сложна ситуация, но адекватната реакцията при нея ще даде по-малка възможност такива инциденти да възникват в бъдеще.

           Този вид инструктаж се налага и в още един много важен момент от работния процес, а именно въвеждането на нови машини, съоръжения, техники или смяна на целия ред на работа.

           Не особено приятни са моментите, когато се налага да се промени нещо в работата, поради проверка от съответните контролни органи. Всяко констатирано нарушение или предписание на тези органи означава грешка в работния процес и неспазване на условията за безопасност на труда. След такъв случай задължително се провежда нов инструктаж на целия наличен персонал. работа, без значение причините, подлежи на нови инструкции от страна на длъжностното лице по БЗР.