Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Придобиване на удостоверение за орган по БЗР

Дистанционно обучение за Орган по безопасност при работа

Органът по БЗР или иначе казано безопасност и здраве при работа е често подценяван. В действителност обаче законът е строг по отношение на изискванията си към тези лица. В по-голяма степен от случаите във фирмите и компаниите тази длъжност се заема по съвместителство. Това ще рече, че служителят има и друга по-важна или водеща длъжност във фирмата. Все пак по съвместителство не означава безотговорност и липса на всякакви изисквания. Ето защо е важно да се знае, че от органът по БЗР се изискват конкретни отговорности и воденето на документация за задачите, които се изпълняват.

При проверка и не само органът по БЗР трябва да се легитимира. Пред правоимащите власти, които могат да изискват такива документи, той трябва да докаже, че може да изпълнява тази длъжност. Само така може да комуникира с тях и да им представя необходимите изискани документи. Ето защо когато вече имате предвид човек, който ще изпълнява тази длъжност в поверената ви компания, е важно да се погрижите за неговото обучение.

Придобиването на сертификат за орган по БЗР дава правото на служителят да провежда всякакви видове инструктажи, касаещи конкретните условия на труд и дейност на компанията. Обучението касае не само личната безопасност, а и тази на целия персонал. То дава и основни и важни знания относно действията, които трябва да се предприемат при по-сериозни заплахи от глобален характер. Освен това органът по БЗР задължително води и представя документация, свързана с извършваната от него дейност по безопасност. Това включва досие на всеки служител, инструктиран при постъпването му на работа и в последствие при нужда.

Обучението, което всеки орган по БЗР трябва да премине, е задължително. То трябва да се осъществи в удобно за него време и място. Онлайн вариантът е най-удачен, имайки предвид ограниченото време и забързаното ежедневие. Проверете внимателно школите, които рекламират онлайн обучението, за да сте сигурни, че удостоверението, което ще придобиете, ще отговаря на нормативните изисквания. Също добре би било да се провери легалността и статуса на школата, която рекламира курсовете, колкото и всичко да ви изглежда добре и да предизвиква интереса ви. Важно е това да се направи преди да предприемете конкретни действия, за да не се окаже загубено времето ви. При възможност избирайте център за обучение във вашето или близко населено място, така че при необходимост да може да осъществите личен контакт. Накрая преди да се запишете окончателно, уверете се, че вашето предишно образование и подготовка отговарят на изискванията да преминете такъв курс. За целта може да използвате съдействието на избраната от вас школа за обучение.