Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Длъжностно лице по ЗБУТ
Дистанционно обучение за длъжностно лице по ЗБУТ

Въведените от законодателната власт здравословни и безопасни условия на труд, познати сред обществото с абревиатурата ЗБУТ, трябва да се прилагат във всяка една фирма с цел осигуряването на добри предпоставки за реализация на дейността. Сред редиците на предприятието обикновено фигурира група от специалисти, която се занимава задълбочено с тези въпросите. Член на тази група е и длъжностното лице по ЗБУТ. Макар да съществуват значителни различия помежду им, голям брой хора не различават достатъчно добре функционалните характеристики на длъжностното лице и координатора. Това от своя страна понякога предизвиква известни недоразумения. Ключова за заблуждението е подробността, че и за двете длъжности се изисква специално обучение по ЗБУТ. С цел да се изясни в какво точно се състои дейността на длъжностното лице, в следващите редове са посочени основните ѝ особености.

Навярно най-пълна и ясна представа за естеството на позицията може да се придобие, като се посочат някои от ключовите дейности, с които е ангажирано длъжностното лице по ЗБУТ. Към тях се причисляват: преценяване на опасностите от инциденти в трудовата среда; стимулиране на работниците към безопасно поведение; изготвяне на характеристика на участниците в трудовия процес. Други такива елементи са управлението на дейността по безопасност и здраве и похватите за предотвратяване на последствията от повреди. Всяка една от изброените способности се придобива по време на задължителния квалификационен курс. При провеждането му обучаващите добавят към теоретичните знания и техники за изпълнението им, придобити през професионалния им опит. Участниците, които завършат успешно обучението, получават удостоверения, които им дават право да кандидатстват на тази позиция. За да увеличат компетенциите си, все по-голям процент от заинтересованите в тази сфера избират онлайн обученито по ЗБУТ, защото то се отличава с удобство, практичност и икономия на време и пари.

Справянето със задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ изисква широк спектър от умения. Качественото обучение гарантира основата за постигане на многобройни професионални успехи в областта.