Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорности, задължения и права на координатор  по безопасност и здраве в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координаторът по БЗР в строителството е отговорен за следенето на общите условия за превенция и безопасност на организационните и технически решения, определящи различните етапи на строежа и съпътстващите го монтажи. Той оценява нужното време за отделните строителни дейности.

Той следи не само за общите положения за превенция, но и координира необходимите предписания за безвредни и безопасни условия на труд, каквито се изискват при строителите, работещи във фирма или индивидуално упражняващи тази професия.

Координаторът по здраве и безопасност актуализира плана за ЗБУТ, съобразно действащите нормативни актове или настъпили промени в тях. При това, винаги трябва да има съобразяване със строителните работи и настъпилите промени с тяхното напредване. Освен това, той е лицето, което осъществява организирането на работниците, включили се по-рано и тези, присъединили се по-късно в строителната работа, в зависимост от извършващите се необходими дейности. Координира техните действия, осигурява необходимата взаимна информация, като главната задача е да предотврати трудови произшествия и болести, съпътстващи работата на строителите. Следи за контрола на строителните работи и съпътстващите ги монтажни дейности. Контролира присъствието на строителната площадка, където се допускат само лица, свързани с определените дейности.

Координаторът по БЗР трябва да бъде достатъчно квалифициран и с натрупан професионален опит. Веднъж ежегодно той трябва да посещава опреснителните присъствени или дистанционни курсове по ЗБУТ, за да актуализира познанията си за инструктажа за безопасна работа,за планирането и координирането на своята дейност. Той трябва да има достатъчно ясна и пълна представа за работния организационен план от началото, до края на строителните дейности, което е особено важно и необходимо за едно добро определяне на нужните мероприятия по подсигуряване на безопасността и здравето на всички участници на строителната площадка, както и за обезопасяване на работното оборудване с постоянни и временни ограждения.  Координаторът разработва своя организационен план, като го съобразява от начало до край с план-графиците на строежа.