Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ

Случаи, в които е задължително първоначално обучение на представители на ГУТ

Дистанционно първоначално обучение по ЗБУТ на ГУТ

        Групите по условия на труд могат да бъдат срещнати в много фирми, от съществуващите и работещите на пазара. Тези групи имат основни и задължителни функции, налагани по силата на закона, които трябва да бъдат спазвани. За да е възможно това, всеки от членовете трябва да е достатъчно подготвен.

       След избирането и назначаването на членове на ГУТ и изготвянето на съответната документация за това, ако приемем, че всички условия са спазени, то тогава групата може да премине към първоначалното си обучение. Тогава то е наложително, за да позволи качеството на работата да е високо. Представителите на ГУТ имат избор във формата на първоначално обучение, което биха могли да ползват. По възможност и ако местоработата и работното време го позволяват, то това може да стане в център за квалификация. В случаите, когато такъв център не е достъпен, на представителите на ГУТ се предлага дистанционна или онлайн форма на обучение, която гарантира същия надежден резултат.

       За да може да се различи първоначалното обучение от всяко друго, то трябва да се каже, че има изисквания към минимума часове. И това е не по-малко от тридесет часа за периода на цялото първоначално обучение.

      Този тип обучение става задължително и ако е минал вече месец от избирането на представителите на ГУТ. Това е максималния срок, който законът допуска групата да съществува, без да бъде обучен всеки от членовете й. 

      Естеството на работата допуска смяна или напускане на някой от членовете поради болест, смяна на работата или други причини, налагащи промяна. Тогава ако другите стари членове подлежат на ежегодно обучение, което е значително по-кратко, то новият член или членове следва да преминат самостоятелно в избраната форма на обучение начален инструктаж отново в рамките на тридесет часа. 

       Всяка промяна в нормативната база и законите за безопасни условия предполагат всеки, макар и досегашен участник в такава група да премине наново първоначално обучение, което да го въведе в основните промени, направени в закона за безопасност и здравословност на труда. 

       Дистанционен или конвенционален първоначалният инструктаж и обучение на представители на ГУТ е неизменна част от съществуването на тези групи във фирмата.