обучение по збут - комитет по условия на труд

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо е необходимо Ежегодното обучение за представители на КУТ? Съкращението КУТ има следното значение: Комитет по условия на труд. Представлява колектив от специалисти в дадена компания (работниците в която наброяват поне 50 души), занимаващ се най-вече с изискванията за безопасност и здраве в организацията. Основната функция на членовете на отдела е информирането на трудещите се Прочетете повече заДистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ[…]

Дистанционно обучение за длъжностно лице ,ръководещо трудовите процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Курс за длъжностно лице, ръководещо трудови процеси Трудовият процес е онази дейност в рамките на дадена фирма, която най-ясно показва както моментното ѝ състояние, така и нивото ѝ на развитие и претенциите ѝ за професионално отношение към работниците и клиентите. Ръководенето на този процес е сложна задача с големи отговорности, затова то е разпределено между Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси[…]

Дистанционно обучение за Орган по безопасност при работа

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Придобиване на удостоверение за орган по БЗР Органът по БЗР или иначе казано безопасност и здраве при работа е често подценяван. В действителност обаче законът е строг по отношение на изискванията си към тези лица. В по-голяма степен от случаите във фирмите и компаниите тази длъжност се заема по съвместителство. Това ще рече, че служителят Прочетете повече заДистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа[…]

дистанционно обучение за длъжностно лице провеждащо инструктажи по БЗР

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по БЗР и извънредния инструктаж            Изискванията за безопасност на условията на труд са задължителни за всяка фирма, без значение нивото на риск при работата. Ето защо провеждането на инструктажи трябва да се спазва според министерските нареждания и приложимите наредби,които изискват ежегодно подновяване на обучението.            Длъжностното лице е отговорник за всички тези Прочетете повече заДистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР[…]

контрол на качеството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Защо да изберем дистанционното обучение по ЗБУТ? Контролът на качеството в строителството играе важна роля при ефективната реализация на определена задача в тази сфера. Фигурирането му сред дейностите на фирмата, изпълняваща такива услуги, е наложено от българското законодателство и е строго съобразено с продиктуваните от Европейския съюз норми. Нещо повече – според установените правила е Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството[…]

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорности, задължения и права на координатор  по безопасност и здраве в строителството Координаторът по БЗР в строителството е отговорен за следенето на общите условия за превенция и безопасност на организационните и технически решения, определящи различните етапи на строежа и съпътстващите го монтажи. Той оценява нужното време за отделните строителни дейности. Той следи не само за Прочетете повече заДистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството[…]

Дистанционно обучение за длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Длъжностно лице по ЗБУТ Въведените от законодателната власт здравословни и безопасни условия на труд, познати сред обществото с абревиатурата ЗБУТ, трябва да се прилагат във всяка една фирма с цел осигуряването на добри предпоставки за реализация на дейността. Сред редиците на предприятието обикновено фигурира група от специалисти, която се занимава задълбочено с тези въпросите. Член Прочетете повече заДистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице[…]